Informácia o spracovaní osobných údajov - GDPR

  1. Úvod

Spoločnosť Roman Oles, so sídlom Čimhová 12, 027 12 Liesek, IČO: 35011459, zapísaná v OÚ Námestovo, číslo živ.registra 510-2813, spracováva Vaše osobné údaje, nakoľko je to nevyhnutné na plnenie zmluvy s odberateľom. Tieto informácie platia pre internetový obchod www.traktorpartner.sk, s platnosťou od 25.5.2018.

1.1. Prevádzkovateľom je spoločnosť Roman Oles , so sídlom Čimhová 12, 027 12 Liesek, IČO: 35011459, zapísaná v OÚ Námestovo, číslo živ.registra 510-2813. Prevádzkovateľ je zároveň aj oprávnená osoba, spolu so zamestnancami, ktorí sú poverení vrámci pracovného zaradenia na prácu a spracovanie objednávok prijatých prostredníctvom e-shopu www.traktorpartner.sk.

1.2. Pri prvej návšteve nášho e-shopu Vás žiadame o súhlas s používaním súborov cookies, v súlade s podmienkami týchto pravidiel.

 

  1. Právny základ spracovania osobných údajov

2.1. Právnym základom spracovania osobných údajov je skutočnosť , že toto spracovanie je nevyhnutné pre:

2.1.1. Splnenie zmluvy medzi Vami a správcom alebo pre potrebné opatrenia realizované správcom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle č. 6 odst. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týcho údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ďalej len opatrenie;

2.1.2. Splnenie právnych povinností, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahujú, v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. c) nariadenia, a to konkrétne splnenie povinností uložených správcom obecne záväznými právnymi predpismi, hlavne zákonom č. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 595/2003 o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov a zákonom č. 431/2002 o účtovníctve, v znení neskorších predpisov.

  1. Použitie osobných údajov

3.1. Všeobecná kategória osobných údajov, ktoré spracovávame:

3.1.1. Osobné údaje potrebné na spracovanie a plnenie podmienok zmluvy sú Vaše meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a mailový kontakt.

3.2. Spracovávame údaje o používaní našich webových stránok a služieb (údaje o používaní). Údaje o používaní môžu obsahovať Vašu IP adresu, geografickú polohu, webový prehliadač a jeho verziu, operačný systém, referenčný zdroj, dĺžku návštevy, zobrazenia stránok a navigačné cesty stránok, rovnako aj informácie o načasovaní, frekvencii a vzorci používania našich stránok. Zdrojom údajov o používaní je služba Google Analytics. Tieto údaje môžu byť spracovávané na účely analýzy používania webových stránok a služieb. Právnym základom tohto spracovania je súhlas a naše oprávnené záujmy, t.j.  monitorovanie a zlepšovanie našich webových stránok a služieb.

3.3. Môžeme spracovávať informácie, ktoré nám poskytnete za účelom odberu našich e-mailových ponúk alebo newslettru. Oznamovacie údaje môžu byť spracovávané na odosielanie príslušných upozornení alebo newslettra. Právnym základom tohto spracovania je súhlas.

3.4. Môžeme spracovávať akékoľvek Vaše osobné údaje, poskytnuté na plnenie zmluvy, uvedené v týchto pravidlách, ak je to potrebné na vytvorenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov či už v súdnom konaní alebo v správnom konaní alebo mimosúdnom konaní. Právnym základom tohto spracovania sú naše legitímne záujmy, a to ochrana a presadzovanie našich zákonných práv, Vaše zákonné práva a zákonne práva iných.

3.5. Okrem špecifických zverejení osobných údajov môžeme zverejniť Vaše osobné údaje, ak je takéto zverejnenie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorou sme vystavení, alebo na ochranu Vašich životne dôležitých záujmov. Vaše osobné údaje môžeme zverejniť aj vtedy, ak je takéto zverejnenie nevyhnuté na zistenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, či už v súdnom konaní alebo v správnom alebo mimosúdnom konaní.

 

  1. Účel spracovania osobných údajov

 

4.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je splnenie zmluvy medzi Vami a správcom, vrátane doručenia tovaru a riešenie práv zodpovedosti za vady.

4.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému indviduálnemu rozhodovaniu v zmysle č. 22 nariadenia.

 

  1. Doba uloženia osobných údajov

 

5.1. Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania práv a povinnosti zo zmluvy a ďalej po dobu nutnú pre účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú obecne záväznými právnymi predpismi.

 

  1. Ďalší  príjemcovia osobných údajov

 

6.1. Ďalšími príjemcami osobných údajov sú zasielateľské spoločnosti a iné osoby, ktoré sa podieľajú na dodaní tovaru alebo realizácií platieb na základe kúpnej zmluvy, osoby, ktoré zaisťujú pre správcu technické služby, súvisiace s prevádzkou e-shopu, vrátanie software a ukladaní dát. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú:

- Slovenská pošta a.s.,

- Geis Parcel SK s.r.o.,

- DHL Parcel,

- DHL Express,

6.2. Príjemcami Vašich osobných údajov, spracovávaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, môžu byť orgány finančnej správy alebo iné príslušné orgány v prípadoch, kedy tak správcovi ukladajú obecné záväzné nariadenia.

6.3. Správca nemá v úmysle postúpiť Vaše osobné údaje do tretích zemí (do zemí mimo EÚ) alebo medzinárodných organizácií.

 

  1. Práva subjektov údajov

7.1. Za podmienok stanovených nariadením máte právo na:

- prístup k osobným údajom

- na opravu Vašich osobných údajov,

- na vymazanie,

- na obmedzenie spracovania,

- namietať proti spracovaniu,

- na prenos údajov,

- sťažovať sa dozornému orgánu,

- odobrať súhlas.

7.2. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť, resp. zabezpečiť jej plnenie.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.