Všeobecné obchodné podmienky- 2.časť

VII. Zodpovednosť za vady, záruka

7.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

7.2. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

7.3. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v § 620 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (len "Občiansky zákonník"). V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.

7.4. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

7.5. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7.6. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

7.7. Ak tovar predávaný za nižšiu cenu má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

7.8. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú bez zbytočného odkladu u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.

7.9. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci.

7.10. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky tovaru, na ktorú bola poskytnutá záruka.

7.11. Uplatnením práv zo zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo na náhradu škody.

VIII. Reklamačný poriadok

8.1. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v mieste podnikania predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie sa odporúča, aby kupujúci vyplnil reklamačný formulár. Reklamácia je riadne uplatnená až okamihom riadneho vytknutia vád u predávajúceho kupujúcim a dodaním reklamovaného tovaru spolu s príslušenstvom, dokumentáciou tovaru, dodacím listom, záručným listom, dokladom o zaplatení, kópiou faktúry alebo kópiou dokladu o kúpe predávajúcemu. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň, v ktorom boli riadne vytknuté vady u predávajúceho kupujúcim a  reklamovaný tovaru spolu s príslušenstvom, dokumentáciou tovaru, dodacím listom, záručným listom, dokladom o zaplatení, kópiou faktúry alebo kópiou dokladu o kúpe bol dodaný predávajúcemu. Faktúra vystavená predávajúcim v niektorých prípadoch slúži ako dodací a záručný list.

8.2. Nárok na uplatnenie reklamácie u predávajúceho kupujúcim zaniká a súčasne zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru zaniká najmä:

a) neoznámením zjavných vád kupujúcim pri prevzatí tovaru predávajúcemu, alebo

b) uplynutím záručnej doby tovaru, alebo

c) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, najmä montážou tovaru, alebo

d) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, alebo

e) používaním tovaru v rozpore s návodom na použitie tovaru alebo v rozpore s účelom použitia tovaru, alebo

f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, alebo

g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami alebo technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike, alebo

h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami, alebo

i) poškodením tovaru náhodnou skazou alebo náhodným zhoršením, alebo

j) neodborným zásahom, zásahom do tovaru inou než oprávnenou osobou,  poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.

8.3. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v záručnej dobe, pričom pri jej riadnom uplatnení kupujúci postupuje podľa bodu 8.1. VOP. Predávajúci je povinný vybaviť len reklamáciu riadne uplatnenú podľa bodu 8.1. VOP. Ak kupujúci reklamáciu neuplatní riadne podľa bodu 8.1. VOP, predávajúci vyzve kupujúceho na odstránenie nedostatkov reklamácie, najmä, aby nesprávnu, neúplnú alebo nezrozumiteľnú reklamáciu doplnil alebo opravil. Ak kupujúci nedostatky reklamácie neodstráni, predávajúci je oprávnený reklamáciu odmietnuť. Predávajúci je oprávnený reklamáciu odmietnuť najmä v prípade, ak kupujúci:

a) nedodá reklamovaný tovar predávajúcemu alebo

b) nedodá reklamovaný tovar spolu s príslušenstvom, dokumentáciou tovaru, dodacím listom, záručným listom, dokladom o zaplatení, kópiou faktúry alebo kópiou dokladu o kúpe predávajúcemu, alebo

c) neposkytne potrebnú súčinnosť predávajúcemu pri vybavovaní reklamácie, najmä nepredložením riadnej fotodokumentácie vady tovaru v prípade, ak tovar nie je možné dodať predávajúcemu, alebo nepopísaním vady tovaru, alebo, ak kupujúci neposkytne predávajúcemu  pri vybavovaní reklamácie iné formy potrebnej súčinnosti.

8.4. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa bodov 7.5., 7.6. a 7.7. VOP, na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa bodu 1.10. VOP ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

8.5. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od prevzatia tovaru, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8.6. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od prevzatia tovaru a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

8.7. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.8. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8.9. Predávajúci vedie evidenciu o reklamáciách, ktorá obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

8.10. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa zákona č. 294/199 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení zákona č. 451/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

8.11. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh podáva kupujúci príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Príslušným subjektom alternatívneho riešenia sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, IČO: 17331927 (www.soi.sk), alebo iné príslušné subjekty zapísané v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (www.mhsr.sk). Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má kupujúci. Kupujúci môže podať návrh prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov dostupnej na internetovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX. Ochrana osobných údajov - GDPR

GDPR
Informácie o spracovaní osobných údajov - GDPR


X. Záverečné ustanovenia

10.1. Vo veciach neupravených VOP sa zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim spravuje príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z .z. v znení neskorších predpisov. Vo veciach neupravených VOP sa zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je fyzická osoby - podnikateľ alebo právnická osoba,  spravuje aj príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

10.2. Odoslaním objednávky kupujúceho predávajúcemu nadobúdajú VOP účinnosť voči kupujúcemu.

10.3. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený so VOP, riadne ich prečítal, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Všeobecné obchodné podmienky 1. časť: http://www.traktorpartner.sk/index.php?route=information/information&information_id=5