Všeobecné obchodné podmienky- 1.časť

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim - podnikateľom Roman Oles s miestom podnikania Čimhová 12, 027 12, IČO: 35011459, DIČ: 1020082690, IČ DPH: SK1020082690, podnikateľ zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Námestovo, číslo živnostenského registra: 510-2813 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu www.traktorpartner.sk (ďalej len "obchod"), ktorú prevádzkuje predávajúci. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

1.2. Kúpna zmluva je zmluva, na základe ktorej vzniká predávajúcemu povinnosť predmet kúpy - tovar kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy - tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.

1.3. Doplnkovou zmluvou je zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom kúpnej zmluvy podľa bodu 1.2. VOP, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo treťou osobou na základe ich dohody a pri uzatváraní doplnkovej zmluvy bolo možné predvídať s prihliadnutím na účel kúpnej zmluvy, že kupujúci po zániku kúpnej zmluvy nebude mať záujem na plnení povinností z tejto doplnkovej zmluvy.

1.4. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s predávajúcim kúpnu zmluvu prostredníctvom obchodu, t. j. výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu alebo ponukového katalógu.

1.5. Elektronickou objednávkou sa rozumie elektronický formulár odoslaný kupujúcim adresovaný predávajúcemu, obsahujúci najmä informácie o kupujúcom, informácie o objednanom tovare z ponuky obchodu, preddavok, kúpnu cenu, náklady na dopravu tovaru, dodanie tovaru, poštovné, balné a iné náklady a poplatky bližšie špecifikované v bode 6.1. VOP, spracovaný systémom obchodu alebo e-mailová správa obsahujúca najmä informácie o kupujúcom, informácie o objednanom tovare z ponuky obchodu, preddavok, kúpnu cenu, náklady na dopravu tovaru, dodanie tovaru, poštovné, balné a iné náklady a poplatky bližšie špecifikované v bode 6.1. VOP, odoslaná predávajúcemu (ďalej len "objednávka").

1.6. Tovarom sa rozumejú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom obchodu. Zobrazenie tovaru v obchode sa môže nepatrne odlišovať od skutočného stavu tovaru, najmä farebne z dôvodu rôznych nastavení zobrazovacích prostriedkov: napr. monitora.  Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v obchode sú udávané výrobcom a môžu sa nepatrne odlišovať od skutočného stavu.

1.7. Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho sa rozumie tovar, ktorý bol špeciálne objednaný od dodávateľa predávajúceho pre konkrétneho kupujúceho na základe osobitných požiadaviek daných kupujúcim.

1.8. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

1.9. Odberným miestom je miesto, na ktorom sa predávajúci a kupujúci vopred písomne dojednajú pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

1.10. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru.

1.11. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

1.12. Odborným posúdením sa rozumie písomné vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.

1.13. Údaje predávajúceho:

obchodné meno: Roman Oles

miesto podnikania: Čimhová 12, 02712

tel.: 00421905 206 296

e-mail: eshop@traktorpartner.sk

IČO: 35011459

DIČ: 1020082690

IČ DPH: SK1020082690

bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK86 0900 0000 0003 2004 9276, BIC (SWIFT): GIBASKBX

1.14. Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

odbor výkonu dohľadu

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1

tel. č.: 041/ 7632 130

fax č.: 041/ 7632 139

web: www.soi.sk

 

II. Objednávka, uzatvorenie kúpnej zmluvy, zrušenie objednávky

2.1. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.

2.2. Predávajúci ponúka návrhy na uzavretie kúpnych zmlúv prostredníctvom obchodu v slovenskom jazyku.

2.3. Kupujúci je oprávnený odoslať objednávku predávajúcemu až po jasnom a zrozumiteľnom oboznámení sa s VOP spôsobom primeraným prostriedku diaľkovej komunikácie.

2.4. Kúpna zmluva je uzavretá akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy zaslanej kupujúcemu alebo vo forme telefonického potvrdenia objednávky predávajúcim (ďalej len "zmluva"), ktoré obsahujú najmä: najmä informácie o predávajúcom, informácie o objednanom tovare, preddavok, kúpnu cenu, náklady na dopravu tovaru, dodanie tovaru, poštovné, balné a iné náklady a poplatky bližšie špecifikované v bode 6.1. VOP, platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, miesto dodania a iné potrebné údaje. Zmluva je uložená u predávajúceho a je dostupná kupujúcemu.

2.5. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú ustanovenia odchylne od ustanovení VOP, budú mať ustanovenia tejto kúpnej zmluvy prednosť pred ustanoveniami VOP.

2.6. V prípade pochybností o uzatvorení kúpnej zmluvy je kúpna zmluva uzatvorená prevzatím tovaru kupujúcim.

2.7. Predávajúci je oprávnený v prípade uzavretia zmluvy vyžiadať si od kupujúceho preddavok vo vopred dohodnutej výške. Preddavok slúži na úhradu kúpnej ceny, nákladov na dopravu tovaru, poštovného, balného a iných nákladov a poplatkov, prípadných pohľadávok predávajúceho voči kupujúcemu najmä z dôvodu úhrady vzniknutej škody podľa bodu 4.6. VOP, z dôvodu vzniku pohľadávok podľa bodu 3.14. VOP alebo z dôvodu vzniku iných pohľadávok súvisiacich s kúpnou zmluvou. V prípade, ak predávajúci použije preddavok alebo jeho časť na úhradu svojich pohľadávok voči kupujúcemu, je povinný bez zbytočného odkladu o tom informovať kupujúceho a vrátiť kupujúcemu nevyčerpanú časť preddavku.

2.8. Predávajúci je oprávnený odovzdanie tovaru odoprieť, ak kupujúci nezaplatí včas predávajúcemu preddavok, kúpnu cenu, náklady na dopravu tovaru, dodanie tovaru, poštovné, balné a iné náklady a poplatky bližšie špecifikované v bode 6.1. VOP a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení preddavku, kúpnej ceny, nákladov na dopravu tovaru, dodanie tovaru, poštovného, balného a iných nákladov a poplatkov bližšie špecifikovaných v bode 6.1. VOP v splátkach.

2.9. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, môže predávajúci tovar uložiť vo verejnom skladišti alebo u iného uschovávateľa, vynaložené náklady s tým spojené znáša kupujúci.

2.10. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu iba v deň prijatia objednávky a v prípade, ak tovar nebol ešte predávajúcim fakturovaný. Objednávku je možné zrušiť telefonicky alebo formou e-mailovej správy. Potvrdenie o zrušení objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu telefonicky alebo formou e-mailovej správy.

2.11. Predávajúci má právo zrušiť objednávku z dôvodu vypredania zásob tovaru, nedostupnosti tovaru, z dôvodu ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej VOP alebo v kúpnej zmluve alebo v kúpnej cene uvedenej v obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. Zrušenie objednávky predávajúci oznámi kupujúcemu telefonicky alebo formou e-mailovej správy. V prípade, ak kupujúci už uhradil preddavok, kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradený preddavok, kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa zrušenia objednávky.

2.12. Kupujúci po predchádzajúcom písomnom súhlase predávajúceho má právo zrušiť objednávku aj po dni prijatia objednávky a aj v prípade, ak tovar bol už predávajúcim fakturovaný, predávajúci však nie je povinný tento predchádzajúci súhlas udeliť kupujúcemu a kupujúci nemá nárok na udelenie tohto predchádzajúceho súhlasu. Predchádzajúci súhlas udeľuje predávajúci písomne formou e-mailovej správy. O predchádzajúci súhlas je kupujúci povinný požiadať predávajúceho telefonicky alebo formou e-mailovej správy. Po udelení písomného súhlasu predávajúceho je možné objednávku zrušiť telefonicky alebo formou e-mailovej správy. Potvrdenie o zrušení objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu telefonicky alebo formou e-mailovej správy.

III. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

3.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob tovaru, nedostupnosti tovaru, z dôvodu ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej VOP alebo v kúpnej zmluve alebo v kúpnej cene uvedenej v obchode. Predávajúci môže u kupujúceho uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v listinnej podobe alebo formou e-mailovej správy. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy má predávajúci aj v prípade, ak prijme od kupujúceho preddavok podľa bodu 2.7. VOP, časť kúpnej ceny alebo celú kúpnu cenu za tovar. Uplatnením práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy u kupujúceho sa kúpna zmluva zrušuje od začiatku a súčasne aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej predávajúci odstúpil. Predávajúci vráti kupujúcemu zaplatený preddavok podľa bodu 2.7. VOP, časť kúpnej ceny alebo celú kúpnu cenu za tovar najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy u kupujúceho.

3.2. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim podľa bodu 2.11. VOP ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa bodu 3.1. VOP.

3.3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Uplatnením práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy u predávajúceho sa kúpna zmluva zrušuje od začiatku a súčasne aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

3.4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,

b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

c) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

3.5. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v listinnej podobe, formou e-mailovej správy alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na adresu miesta podnikania predávajúceho: Roman Oles s miestom podnikania Čimhová 12, 027 12 (ďalej len "oznámenie o odstúpení od zmluvy"). Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné prevziať tu:Formular_na_odstupenie_od_zmluvy_RO.doc

3.6. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty bližšie špecifikovanej v bode 3.3. VOP.

3.7. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar spolu s príslušenstvom, dokumentáciou tovaru, dodacím listom, záručným listom, dokladom o zaplatení, kópiu faktúry alebo kópiu dokladu o kúpe a v originálnom obale späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri zaslaní tovaru sa odporúča dať tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

3.8. Ak kupujúci odstúpil od kúpnej zmluvy podľa bodu 3.3. VOP v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

3.9. Ak kupujúci odstúpil od kúpnej zmluvy podľa bodu 3.3. VOP, je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu Tovaru. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu náklady spojené s doručením tovaru, ani dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúcu, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

3.10. Predávajúci vráti kupujúcemu preukázateľné platby podľa bodu 3.9. VOP  rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak kupujúci neuviedol iný spôsob platby v oznámení o odstúpení od zmluvy, bez účtovania žiadnych ďalších poplatkov. Predávajúci uprednostňuje vrátenie preukázateľných platieb podľa bodu 3.9. VOP kupujúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho uvedený v objednávke alebo v oznámení o odstúpení od zmluvy.

3.11. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu spotrebiteľovi preukázateľné platby podľa bodu 3.9. VOP pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

3.12. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy a vrátení tovaru kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, najmä používaním tovaru, poškodením tovaru, zničením tovaru a stratou tovaru.

3.13. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a vráti predávajúcemu najmä tovar, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, tovar , ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, je povinný predávajúcemu uhradiť najmä hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle bodu 3.12. VOP, náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do stavu v čase dodania kupujúcemu a iné skutočne vynaložené náklady predávajúcim v súvislosti so znížením hodnoty tovaru.

3.14. Ak kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 3.3. a 3.5. VOP, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodov 3.9. VOP kupujúcemu a zároveň predávajúcemu vzniká nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

 

IV. Dodacie podmienky

4.1. Miestom dodania tovaru sa rozumie miesto uvedené v objednávke (t. j. najmä bydlisko, miesto podnikania alebo sídlo kupujúceho) alebo odberné miesto písomne dojednané podľa bodu 1.9. VOP. Tovar bude dodaný kupujúcemu na miesto dodania prostredníctvom dopravcu, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Náklady na dopravu znáša kupujúci.

4.1. Miestom dodania tovaru sa rozumie miesto uvedené v objednávke (t. j. najmä bydlisko, miesto podnikania alebo sídlo kupujúceho) alebo odberné miesto písomne dojednané podľa bodu 1.9. VOP. Tovar bude dodaný kupujúcemu na miesto dodania prostredníctvom dopravcu, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Náklady na dopravu znáša kupujúci.

Cena dopravy je nasledovná:

- osobný odber v odbernom mieste: predajňa Bernoláková 98 v Trstenej, alebo podľa dohody v Liptovskom Mikuláši na odbernom mieste firmy Roman Oles podľa bodu 1.9. VOP - zdarma

- dobierka-DPD, 123 - paušálna sadzba - 7,-eur s DPH, Geis Parcel, Geis Cargo: paušálna sadzba - 22,- eur s DPH

4.2. Tovar sa považuje za dodaný okamihom prevzatia tovaru kupujúcim podľa bodu 1.8. VOP.

4.3. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej lehote po akceptovaní návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Dodacie lehoty sú uvedené na internetovej stránke obchodu. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím dodacej lehoty. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu tovar v dodacej lehote, upovedomí o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania tovaru. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať tovar najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, kupujúci ho vyzve, aby dodal tovar v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá tovar ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

4.4. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru tovar ako aj jeho obal starostlivo prezrieť. V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar alebo jeho obal je poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru a s dopravcom vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru. Predávajúci nezodpovedá za škodu na tovare, ktorá vznikne pri doprave tovaru.

4.5. Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe dokumentáciu tovaru, dodací list, záručný list, faktúru alebo doklad o kúpe. Ak to povaha tovaru umožňuje, postačí dodať kupujúcemu namiesto záručného listu faktúru alebo doklad o kúpe.

4.6. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste dodania osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru. Ak je potrebné riadne dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste dodania, vzniká predávajúcemu nárok na zaplatenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočne vynaložených nákladov predávajúcim na opakované doručenie tovaru na miesto dodania. Ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme riadne dodaný tovar v mieste dodania, vzniká predávajúcemu nárok na zaplatenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočne vynaložených nákladov predávajúcim na pokus o neúspešné doručenie tovaru na miesto dodania.

V. Výhrada vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

5.1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru s odkladacou podmienkou úplného zaplatenia kúpnej ceny predávajúcemu. Do okamihu prechodu vlastníckeho práva k tovaru na kupujúceho má kupujúci k prevzatému tovaru práva a povinnosti uschovávateľa.

5.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom.

VI. Kúpna cena a platby

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve platnú v čase odoslania objednávky predávajúcemu, preddavok, náklady na dopravu tovaru, poštovné, balné a iné náklady a poplatky. Súčasťou kúpnej ceny je daň z pridanej hodnoty vo výške platnej v čase odoslania objednávky. Súčasťou kúpnej ceny nie sú náklady na dopravu tovaru, dodanie tovaru, poštovné, balné a iné náklady a poplatky, najmä náklady na montáž a vynášku tovaru. O povinnosti zaplatiť kúpnu cenu, preddavok, náklady na dopravu tovaru, dodanie tovaru, poštovné, balné a iné náklady a poplatky bude kupujúci oboznámený v zmysle § 4 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú v obchode, zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

6.2. Zvýhodnené (akčné) ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia" alebo "výpredaj". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene a pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak. Pokiaľ predávajúci poskytuje na vybrané tovary viacero zliav alebo výhod, tieto nie je možné kombinovať pokiaľ nie je uvedené inak a je na rozhodnutí kupujúceho ktorú ponúkanú zľavu alebo výhodu si pri objednávke vyberie.

6.3. Zaplatenie kúpnej ceny, preddavku, nákladov na dopravu tovaru, dodanie tvaru, poštovného, balného a iných nákladov a poplatkov, bližšie špecifikovaných v bode 6.1 VOP, sa uskutočňuje formou: a) hotovostnej platby, b) dobierkou v mieste dodania tovaru (spoplatnená sumou 0 eur) alebo c) bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. V prípade platenia bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho je peňažný záväzok splnený okamihom pripísania sumy peňažného záväzku na účet predávajúceho.

6.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar, preddavok, náklady na dopravu tovaru, poštovné, balné a iné náklady a poplatky v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri dodaní tovaru, ak sa zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny, preddavku, nákladov na dopravu tovaru, dodanie tovaru, poštovného, balného a iných nákladov a poplatkov bližšie špecifikovaných v bode 6.1 VOP v splátkach.

Pokračovanie všeobecných obchodných podmienok na ďalšej strane: http://www.traktorpartner.sk/index.php?route=information/information&information_id=8