Súhlas so sprac. osob. údajov pre účely registrácie užív. účtu

Súhlas  so spracovaním osobných údajov pre účely registrácie užívateľského účtu

 

 1. Udeľujete týmto súhlas spoločnosti Roman Oles, so sídlom Čimhová 12, 027 12 Liesek, IČO: 35011459, zapísaná v OÚ Námestovo, číslo živ.registra 510-2813 (ďalej len "Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), spracovávala nasledujúce osobné údaje:
  1. Meno a priezvisko,
  2. Emailovú adresu,
  3. Dodaciu a fakturačnú adresu,
  4. Telefónne číslo,
  5. Históriu objednávok.
 2. Vyššie uvedené osobné údaje budú spracovávané za účelom zriadenia a administrácie užívateľského účtu.
 3. Súhlas na spracovanie udeľujete na dobu 5 rokov a to za účelom zriadenia a administrácie užívateľského účtu, ak túto dobu nepredĺžite. K predĺženiu dochádza aktívnym využívaním užívateľského účtu, čiže pri každom prihlásení sa do užívateľského účtu.
 4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj iný spracovatelia, ktorých v súčasnosti Správca osobných údajov nevyužíva.
 5. Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ.
 6. Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním listu, emailu so žiadosťou o odstránenie.
 7. Vezmite prosím na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo na:
  1. vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok odstránenie užívateľskej registrácie z databázy vrátane s tým spojených osobných údajov,
  2. požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva,
  3. vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu,
  4. u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť,
  5. nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania,
  6. požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov,
  7. na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
  8. v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.